Valgkamp, overgrep og voldtekt

Photo 22.04.13 12 08 39

Regjeringen har tatt sitt ansvar å utarbeidet «Handlingsplan mot voldtekt». Handlingsplanen kan du lese her. Om denne handlingsplanen er komplett eller inneholder mange mangler, kan diskuteres. De siste to årene har vi i Oslo området og i Bodø opplevd et økende antall overfallsvoldtekter, dette skapte fokuset på voldtekt på nasjonalt plan. Der er imidlertid ikke Overfallsvoldtekter som er det som er overrepresentert i voldtektstatistikken. Voldtekt utføres oftest i hjemmet, og av kjent gjerningsperson. Det jeg ikke skjønner da, er at det kan se ut til at fokuset er allerede mistet hos de største partiene. Det kan se ut til at etter valget er ikke dette et område noen har tenkt å fokusere på. I Arbeidsprogrammene til de største partiene kan man lese dette om voldtekt og overgrep. Det er valgkamp, og man tenker sannsynligvis på å fremme populistiske saker.

980x

Senter Partiet: Nevner ikke voldtekt et eneste sted.

Sosialistisk venstreparti:

”Vold, overgrep og seksuell trakassering

Menns vold mot kvinner er et brudd på kvinners menneskerettigheter og hindrer likestilling. Et liv uten krenkelser og vold er grunnleggende for frihet, livskvalitet og helse. Undersøkelser i Norge viser stort omfang av vold og overgrep, særlig mot jenter og kvinner. Tabuer bidrar til at vold og overgrep kan fortsette i det skjulte.

De fleste voldtekter begås av en offeret kjenner, enten partner eller tidligere partner, en venn eller bekjent. De fleste som utsettes for voldtekt er kvinner, men også menn utsettes. Kunnskapen om at man kan bli utsatt for seksuelle overgrep og voldtekter begrenser jenters og kvinners bevegelsesfrihet og trygghet. Vold og overgrep mot menn og gutter er tabubelagt, samfunnet har et ansvar for å gi oppmerksomhet og tilbud til utsatte gutter. Mørketallene er store og det er svært få fellende dommer i saker som når rettsapparatet.

Arbeiderpartiet:

få opp straffenivået for grov vold, sedelighetsforbrytelser, voldtekt og drap.

Gi bedre oppfølging til ofre for alvorlig kriminalitet ved å etablere flere rådgivningskontorer for kriminalitetsofre. Åpningstiden må utvides.

Utvide tilbudet ved støttetelefonen for kriminalitetsofre.

Styrke rettssikkerheten for ofre for voldtekt og kjønnslemlestelse og utvide retten til bistandsadvokat.

Sørge for tilgjengelig voldtekts- og voldsmottak over hele landet, og heve kompetansen ved disse mottakene.

Gi bedre oppfølging av voldtektsofre med kostnadsfri oppfølging av psykolog/psykiater ut over akuttfasen etter voldtekt

Gi bedre beskyttelse av volds- og trusselutsatte gjennom bruk av omvendt voldsalarm, mobil voldsalarm og besøksforbud.

Bygge opp et bedre tilbud til barn som har vært utsatt for overgrep gjennom etablering av Barnehus over hele landet.”

Frp:

”Voldtekt og seksuelle overgrep

Dette er noen av de groveste kriminelle handlinger, og vi vil ha strengere straffer og økt satsing på oppklaring. I tillegg vil vi opprette et eget offer- og pårørendeombud. ”

Høyre:

”sikre et straffenivå som i større grad reflekterer alvoret knyttet til den enkelte kriminelle handling. Alvorlige forbrytelser som drap, vold, voldtekt, overgrep, menneskehandel og terror skal straffes strengt, og strafferammene for slike forbrytelser bør utnyttes i større grad. Høyre ønsker en vurdering av hevet maksimumsstraff for forbrytelser mot menneskeheten, grove terroranslag og massedrap.

Vurdere foreldelsesfristen i alvorlige sedelighetssaker og drapssaker av hensyn til offeret og depårørende.”

Rødt:

”Bare en liten del av vold og voldtektssaker mot kvinner blir anmeldt. Blant de sakene som blir anmeldt, er henleggelsesprosenten høy, og bare 10 prosent blir domfelte. Politiet og rettsvesenet trenger å øke kompetansen på, og kunnskap om, vold mot kvinner. Rettssikkerheten til kvinner og barn i volds- og overgrepssaker er for dårlig.”

Rødt arbeider for:

Tilgang til voldsalarmer som virker, og effektive besøksforbud.

At voldsutøvere, ikke voldsutsatte, skal forlate hjemmet.

Å bekjempe maktforhold mellom kjønnene og andre maktstrukturer som muliggjør seksualisert undertrykking.

At overgrepsmottak skal være en lovpålagt oppgave for kommunene.

Full statlig finansiering av krisesentrene.

At «Alternativ til vold» bygges ut over hele landet.

At utlendingsloven håndheves slik at kjønnsbasert forfølgelse gir rett til asyl.

At mediene ikke omtaler overgrep som sex.”

erna

Det er ifølge Regjeringen, mellom 8000 og 16000 som blir, eller blir forsøkt voldtatt i Norge hvert eneste år. Det er med andre ord mellom 40 000 og 80 000 som er direkte berørt på en eller annen måte av voldtekt i Norge,hvert eneste år. Det virker på meg som politikerene sier at de ønsker å gjøre noe, men at de gjør lite for å handle. Jeg skulle ønske det var fler av partiene som jobbet mot like rettigheter for alle voldtatte, uavhengig av kjønn, alder og når overgrepet har funnet sted. På grunnlag av hva vi vet om fortrengelse og sen anmeldelse og hvilken hjelp det er for voldtatte å flytte skylden ved voldtekt, burde flere enn Høyre ønske å jobbe for en lovendring.

8 tanker på “Valgkamp, overgrep og voldtekt

 1. ”Bare en liten del av vold og voldtektssaker mot kvinner blir anmeldt. Blant de sakene som blir anmeldt, er henleggelsesprosenten høy, og bare 10 prosent blir domfelte. Politiet og rettsvesenet trenger å øke kompetansen på, og kunnskap om, vold mot kvinner. Rettssikkerheten til kvinner og barn i volds- og overgrepssaker er for dårlig.”

  I den ene voldtektsundersøkelsen jeg fant på siden din oppga ca. 45% tror jeg det var at de hadde annmeldt. Jeg ble svært overrasket over at tallet var så høyt. Kan det være at undersøkelsen var utført bare blant de som hadde søkt hjelp eller på annen måte ikke var representativ? Eller er det rett og slett en myte at så få anmelder?

  Jeg reagerer på at man utelukkende snakker om vold mot kvinner og rettsikkerheten til kvinner og barn. Partnervold i Norge, som de aller fleste andre land er ytterst gjensidig med litt flere kvinner enn menn som slår. Vi vet svært mye mindre om menn som utsettes for vold og samfunnet erkjenner knapt at det forekommer og menn har opplevd å bli ledd av når de har kommet til politiet med annmeldelser, så å ikke nevne behovet økt kompetanse og kunnskap om vold mot menn finner jeg hårreisende. Vold mot barn er det i overveldende grad kvinner som står for (over 40% oftere) uten at det selvfølgelig nevnes med et ord selv om man altid søker å fremheve alle områder der menn er verst. Som regel snakker mann om menns vold mot kvinner og barn og får det dermed til å se ut som om det er menn og ikke kvinner som oftest slår barn. Rettsikkerhet for manlige offre for partnervold eksisterer ikke, men det ser de vist ikke noe behov for å gjøre noe med.

  http://www.klikk.no/helse/dinkropp/samliv/article813105.ece

  http://livetsveg.blogspot.no/

  http://mannskampen.blogspot.no/

 2. Regjeringens annslag av voldtekter er etter alt å dømme feil. Jeg leste dette innlegget i en debatt på Aftenpostens sider som forklarer hvorfor:

  «Voldtektsutvalget fra 2008 med feminist Rita Sletner, tidligere leder i krisesenterbevegelsen og nå politiker konkluderte at det begås 8000 – 16000 voldtekter i året. Hvordan klarte de å beregne seg fram til dette tallet? Definisjon av mørkertall er jo at man ikke vet noe om tallet – ergo er det ett tall i mørker.

  Jo, så her gikk det til. På side 36 pkt. 6.2.4 i NOU 2008:4 kan man lese følgende:

  http://www.regjeringen.no/page…

  ”Dersom man tar utgangspunkt i Pape og Stefansens undersøkelse (2004) som er den nyeste norske, så viste den at 2 % av kvinnene og mindre enn 0,1 % av mennene hadde blitt truet eller tvunget til sex, utsatt for voldtekt eller voldtektsforsøk i løpet av det siste året. […] Dersom vi antar at 0,5–1 % av kvinnene i denne gruppen årlig utsettes for voldtekt eller voldtektsforsøk, innebærer det at mellom 7993 og 15986 kvinner i aldersgruppen 16–70 år årlig utsettes for voldtekt eller voldtektsforsøk.”

  Utvalget tar altså tall fra ”Den skjulte volden” (Pape 2004), som kun gjelder Oslo og overfører dette til å gjelde hele landet. Og får da fram tallet 8000 – 16000 voldtekter – som politiker og svært mange andre bruker som fakta. Slik får tallene egne liv, selv om det utrykligen er snakk om antakelser og vill gjetting. Og det er ikke engang påstander om voldtekt, uten også påstander om voldtektsforsøk som omfattes i påstanden at det begås 8000 – 16000 voldtekter hvert år.

  Så mye for redelighet hos feministiske politiker. Denne påstanden, at det begås 8000 – 16000 voldtekter hvert år, har levd sitt liv siden dess, og ingen journalist har noen gang satt spørsmålstegn ved denne påstanden. »

  Den prosentvise anndelen voldtekter i Oslo er etter all sannsynlighet betydelig høyere enn i resten av landet, spesielt landsbygda. En kombinasjon av generelt flere psykisk og sosialt vanskeligstilte rusavhengige og kriminelle og voldsomt mye høyere anndel innvandrere vil lede til en mye høyere anndel voldtektsoffre i Oslo enn resten av landet.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s