Handlingsplan mot voldtekt

index

1. Temaet seksuelle overgrep skal inngå i læreplanen i KRL i grunnskolen og videregående opplæring.
Status: Et ressurshefte er utarbeidet til undervisning i grunnskolen. Det finnes ikke kompetansemål som berører seksualitet i læreplanene for videregående opplæring.

2. Obligatoriske temauker på skolene om seksualitet og grensesetting.
Status: Omlag 34.000 elever fikk undervisning fra kampanjen «Uke Sex 2011».

3. Utvikle undervisningsmateriell som viser sammenhengen mellom rus og ufrivillig sex og utfordringer knyttet til digital mediebruk.
Status: Flere program og tiltaksplaner er i gang eller under planlegging.

4. Forebyggende arbeid knyttet til bruk av mobiltelefon og internett bør integreres i alle fag.
Status: Flere program og tiltaksplaner er i gang eller under planlegging.

5. Omfanget av overgrep mot barn/unge som knyttes til nettbruk, bør kartlegges.
Status: Vurderes.

6. Helsesøster bør kunne nås via sms/e-post utenom arbeidstid.
Status: Vurderes.

7. Temaene seksualitet og rus tas inn i konfirmantundervisningen.
Status: Delvis gjennomført.

8. Utvikle tilbud for systematisk behandling av unge som forgriper seg.
Status: Vurderes.

9. Sette av midler til forskning på forebyggende tiltak.
Status: Vurderes
10. Tettere samarbeid mellom politi og kommune for å forebygge kriminalitet.
Status: Kriminalitetsforebygging er et selvstendig hensyn i ny plan- og bygningslov fra juli 2009.
11. Temaet voldtekt tas inn i planene for grunn- og videreutdanninger på høyskoler.
Status: «Krav til læringsutbytte som omfatter kunnskap om barn i vanskelige situasjoner» er en del av de nye lærerutdanningene.

12. Tilrettelegge en nettportal med informasjon om overgrep.
Status: Vurderes.

13. Styrke forskning om sedelighetsdømte.
Status: Fire studier om voldtekt og kjennetegn ved voldtektsmenn gjennomføres.

14. Temaet voldtekt må behandles i forbindelse med militær førstegangstjeneste.
Status: Temaet tas opp i flere kurs/studier.

15. Forebyggende tiltak for nyankomne innvandrere.
Status: Det finnes et undervisningsopplegg som tar opp i seg temaene.

16. Opprette en sentral enhet mot seksualisert vold (Sepol)
Status: En voldtektsgruppe på Kripos skal arbeide mot seksualisert vold.

17. Voldtektsanmeldelser meldes inn til den sentrale enheten.
Status: Voldtektsgruppa på Kripos får kopi av alle saker, slik at de skal kjenne til alle saker nasjonalt.

18. Politiets sentrale enhet mot seksualisert vold får mandat og ressurser til å arbeide på nasjonalt plan.
Status: Voldtektsgruppa på Kripos skal blant annet være et nasjonalt fagmiljø.

19. Det opprettes SO-team i alle politidistrikt.
Status: Fra 2008 er alle pålagt å ha en familievoldskoordinator i hundre prosent som omfatter seksuelle overgrep.

20. Innføring av formelle krav til etterforskere som skal gjennomføre sentrale avhør i voldtektssaker.
Status: Politihøgskolen tilbyr etterutdanning i etterforskning av volds- og seksualforbrytelser.
21. Innarbeiding av nye regler som sikrer obligatoriske lyd/video-opptak av sentrale avhør i voldtektssaker.
Status: Dette vurderes rutinemessig ved fornærmedes politiforklaring.
22. Sivilt ansatte skal skrive avhørsrapportene.
Status: Dette er opp til hvert enkelt politidistrikt.
23. De som arbeider i ordenspolitiet, får trening i å etterforske voldtektssaker.
Status: Obligatorisk opplæring skjer årlig.
24. Forskning om omfanget av korrekt henlagte voldtektsanmeldelser settes i gang.
Status: Vurderes.
25. Kompetansehevende tiltak for politijurister.
Status: Det er gjort ulike tiltak for å heve kompetanse.
26. Opplæring om skadevirkninger etter voldtas tas opp i kurs for dommere.
Status: Dette er ikke et obligatorisk kurs for dommere.
27. Rådgivningskontorene for krimnalitetsofre får som oppgave å støtte voldtektsofre.
Status: Tilbudet er åpent for alle.
28. Oppbygging av kompetanse hos personell i overgrepsmottakene.
Status: Det finnes kompetansehevingstiltak for overgrepsmottakene.
29. Innføring av kvalifikasjonskrav for leger som utfører rettsmedisinske undersøkelser i forbindelse med voldtektssaker.
Status: Det finnes kompetansehevingstiltak for overgrepsmottakene.
30. Etablere fagorgan som kan kvalitetssikre arbeidet i mottakene.
Status: Det finnes kompetansehevingstiltak for overgrepsmottakene.
31. Utarbeide veileder for det psykososiale arbeidet med voldtatte.
Status: Vurderes.
32. Gratis nødvendig oppfølging hos psykolog/psykiater i ett år.
Status: Vurderes.
33. Etablere en nasjonal finansieringsordning som sikrer at mottakene får dekket utgifter.
Status: Ansvarsforhold må avklares nærmere før dette vurderes.
34. Hjelp på mottak og oppfølging etter voldtekt skal være kostnadsfritt for offeret.
Status: Personer som søker akutt hjelp etter seksuelle overgrep eller vold får fritak fra egenandel.
35. Prosjektmidler til å prøve ut en modell med psykolog tilknyttet overgrepsmottak settes av.
Status: Vurderes.
36. Sporsikringsmateriale skal oppbevares i seks måneder.
Status: Vurderes.
37. Resepsjonen ved mottakene skal være adskilt fra resten.
Status: Ansvarsforhold må avklares nærmere før dette vurderes.
38. Avhørsrom innredes med permanent opptaksutstyr.
Status: Alle politidistrikter har utstyr for lyd- og bildeavhør.
39. Mottakene skal også ta imot voldtatte når overgrepet ligger tilbake i tid.
Status: Allerede ivaretatt.
40. Politidirektoratet gis frist til 1. juli 2008 med å fullføre arbeidet med å ferdigstille sporsikringsposer.
Status: Gjennomført.
41. Kontaktforum mellom justis- og helsemyndigheter etableres.
Status: Vurderes.
42. Tilrettelagt dialog mellom offer og gjerningsperson kan brukes i tillegg til ordinær straffesaksbehandling.
Status: Dette er om diskutert.
43. Skadelidte og skadevolder i erstatningssaker i forbindelse med voldtekt skal ha fri saksførsel og fritas for rettsgebyr.
Status: Offer har allerede fritak. Dette er ikke vurdert for gjerningsperson.
44. Utrede muligheten for å fjerne risikoen for saksomkostningsansvar.
Status: Vurdert, men følges ikke opp.
45. Endre krav til bevis i voldsoffererstatsningslovens §3 endres fra klar sannsynlighetsovervekt til vanlig sannsynlighetsovervekt.
Status: Vurderes.
46. Bistandsadvokater gjennomfører kurs i erstatningsrett og straffeprosess.
Status: Dette dekkes opp i kurs som tilbys.
47. Reglene for oppnevnelse av bistandsadvokat for saker som skjedde i utlandet, bør presiseres.
Status: Vurdert, men ikke fulgt opp.

.
48. Det gis adgang til å få oversatt dokumenter og dekke reise og opphold der voldtekten fant sted i utlandet.
Status: Ikke fulgt opp.

 

Kilde: Justisdepartementet

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter picture

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s