Økt kompetanse hos politiet, NÅ!

Photo 27.06.13 06 15 43Media har de siste dagene flommet over av oppslag om voldtekt og overgrep. I følge statistikken er det høysesong for overfallsvoldtekter på denne tiden av året. Men imidlitid ikke høysesong for voldtekt generelt. Voldtekt skjer hele tiden. Voldtekt i nære relasjoner er den hyppigste formen for voldtekt, men er selvsagt ikke like sensasjonbetinget og viktig for TV2 og VG.

Vi har hatt noen grufulle oppslag i forbindelse med en overfallsvoldtekt i Bergen, der en kvinne skal ha blitt voldtatt av fem menn. Bergens Tidene har dekket denne saken og skrev om kvinnens motvillighet til å forklare seg. Der politiet gikk ut med en rekke opplysninger og utsagn de kunne holdt for seg selv. De ønsket å forhøre henne samme dag, for å få ut informasjonen så fort som mulig. Vi fikk bland annet servert utsagn som «Fornærmede har ikke utdypet hvorfor hun ikke ønsker å forklare seg»  Det kunne ikke falle politiet inn, at kvinnen er medtatt, i sjokk og i en tilstand som gjør det vanskelig å fortelle detaljert hva fem menn har gjort med henne, mot hennes vilje? Eller hvorfor hun ikke orker? Det er klart viktig å få tak i bevisene og vitne forklaringer så tidlig som mulig. Men orker ikke personen, må dette tas hensyn til, ikke rakkes ned om i media. Jeg håper nå at punktet om å øke kompetansen innenfor politi og rettsvesen i Handlingsplan mot voldtekt, snart blir innfridd. Slik at vi kan slippe sike oppslag i fremtiden.

Mia Gundersen som selv er utsatt for voldtekt, går hardt ut i BT, mot ordlyden til politiet. Der hun utaler: – «Hvorfor forventes det at et menneske som ligger nede, skal uttale seg som et oppegående menneske»

MiaGundersen

«Ta overgrep på alvor»

20130409-172338.jpg

En ordbok for de som vil bli tatt på alvor, når de jobber med å ta overgrep på alvor.

SEX eller seksualitet = Ordet kommer fra det latinske ordet sexus som betyr kjønn. Seksualitet omfatter kjønnslivet og alt som knytter seg til det. Dette inkluderer både de rent fysiologiske og medisinske sidene, men også de følelser som er knyttet til kjønnslivet. Sosiale anliggender og etikkspørsmål er også viktige i forhold til temaet. Det vitenskapelige studiet av seksualitet kalles sexologi.

Overgrep = Er handlingen, at noen krysser og krenker din grense enten for seksualitet eller andre personlige ønsker. Med andre ønsker kan feks. mene politisk arbeid. Det kan være folk som blir krenket av politi og rettsvesen, politikere, diktatur, arbeidsplassen, mor og far og andre personer i makt posisjoner. En ufrivillig handling.som skjer med mennesker av begge kjønn i alle aldre. Men oftest er ordet brukt i sammenhengen seksuelle overgrep.

Seksuelt missbruk = Seksuelle overgrep der overgriper nødvendigvis ikke bruker vold. Dette omtales ofte som missbruk, og ikke seksualisert vold. Ordet seksuelt missbruk blir oftest brukt i overgrepsaker mot barn, men også voksne, funksjonshemmede og eldre kan bli missbrukt.

Vold = Handlinger som har til hensikt å skade en annen. Enten med slag og spark, men også med psykisk overtak og makt, som omtales som psykiskvold. Det er i situasjoner der noen har makt ved bruk av trusler og ord.
Blind vold= Når noen slår eller sparker en annen, uten motiv. Blind vold blir også omtalt som umotivert vold.

Seksualisertvold= er når man får sine grenser for intimitet, seksualitet krenket av andre med vold og makt. Under benevnelsen Seksualisert vold kommer alle voldtekter, barnevoldtekt, eldrevoldtekt, Overfallsvoldtekt og voldtekt i nære relasjoner.

Offer = En religiøs handling som består i å bringe en gave eller overdra, overgi noe, oftest til en guddom, for å opprette eller vedlikeholde kontakt mellom giver og mottager.

De som har blitt utsatt for overgrep, blir ofte omtalt som offer. Jeg eller andre utsatte har hverken gitt oss i gave, for å opprettholde en kontakt med gjerningsperson, ei heller er gjerningspersonen guddommelig. Man har blitt utsatt for noe, så derfor synes jeg utsatt er et mye bedre ord å bruke.

Ta overgrep på alvor = betyr å ta den krenkende handlingen på alvor.

Ta overgrepsutsatte på alvor = Å ta voldsutsatte, voldtektsutsatte, barn utsatt for seksueltmissbruk, mennesker som blir utsatt for krenkelser av stat, politi, arbeidsplassen, rettsvesenet, diktatur, og andre mennesker som vil tilegne seg makt, med vold eller psykisk vold på alvor.

En rettighet = en frihet eller privilegium.

Det jeg legger i å ta overgrepsutsatte på alvor er: Ikke utsette utsatte for unødvendig press, ta hensyn til psykiske lidelser, opprettholde tilbud som omhandler helsetilbud, Etterforske overgrepsaker på en verdig måte. Styrke utsattes rettigheter, fremfor gjerningspersonens. Om du vil arbeide med denne saken ta kontakt her.

Om å anmelde politiet

8434770327_31de8fe7d5_z

På Torsdag fikk jeg dette brevet fra Politiadvokaten i Oslo. Her forklarer de henleggelsen av min sak, med sen anmeldelse, for lite informasjon om gjerningsmannen og dårlig med bevis. Hadde politiet gjort jobben sin for 2 år siden, mener jeg de hadde de hatt nok av bevis for å finne gjerningsmannen. I brevet skriver de at en mobiltelefon er en lett omsettelig vare, og kan ha havnet i andres hender på kort tid. Politiet fikk gps sporingen mindre enn et døgn etter hendelsen, telefonen var låst og ubrukelig.

Jeg føler jeg ikke har blitt tatt på alvor i mitt møte med politiet, da jeg skulle anmelde forholdet hos Sentrum politistasjon. Hun som tok imot anmeldelsen må også ha trodd at jeg frivillig hadde hatt seksuellomgang med gjerningsmannen, på tross av at jeg forklarte henne at jeg var ufrivillig neddopet. Noe som taler for at sex også var ufrivillig. Om politiet hadde tatt meg på alvor, ville en rask etterforskning frembragt bevis som hadde vært avgjørende for saken min.

At vakthavende politi ikke har hatt den kunnskapen om hva voldtekt er, har gjort at de bevisene de etterspør i anmeldelsen, har forsvunnet. Er dette forsømmelse av arbeidet, eller er dette å utføre uaktsomhet i tjenesten ?

Jeg har vurdert å anmelde politiet, for å utføre grov uaktsomhet i tjenesten.  Det som omhandler dette i Straffeloven, er disse paragrafene :

Straffeloven 1902 § 118 rammer offentlige tjenestemenn som ved misbruk av sin stilling hindrer at noen blir domfelt eller idømt riktig straff, eller som uriktig unnlater å forfølge en straffbar handling. Skyldkravet er forsett. Overtredelse straffes med tap av tjenesten eller med hefte eller fengsel inntil tre år. Under særdeles formildende omstendigheter kan bot anvendes.

Straffeloven 1902 § 120 rammer offentlige tjenestemenn som gir et offentlig dokument et uriktig innhold, for eksempel ved å anføre en usannhet i en protokoll. Skyldkravet er forsett. Straffen er tap av tjenesten eller fengsel inntil tre år. Dersom tjenestemannen har handlet i den hensikt å skaffe seg eller andre uberettiget vinning, er straffen fengsel inntil seks år.

Spesialenheten for etterforskning av politisaker er stedet der man kan anmelde politiet.

I deres retningslinjer for å anmelde politiet står dette :
«Dersom du mener noen i politiet eller påtalemyndigheten har begått en straffbar handling, kan du anmelde forholdet til Spesialenheten. Vi gjør oppmerksom på at klager på kritikkverdige forhold i politiet faller utenfor Spesialenhetens arbeidsområde. Slike klager skal rettes til politiet.» Her kan du lese mer om dette.

Jeg sendte derfor en e-post til spesialenheten å spurte om måten politiet møtte meg, da jeg anmelde første gang er kritikkverdig eller ulovlig.

Det som også er ironisk, er at politiet har en egen veileder for voldtatte. I denne brosjyren står det hva politiet ønsker at utsatte skal gjøre, i etterkant av voldtekt. Denne veilederen er god den. Problemet er at om politiet ikke selv vet hva voldtekt er, er det rart at de gir disse rådene.
Jeg ser på det også som veldig diskriminerende, at hun som tok i mot anmeldelsen antok at jeg som mann ikke kunne ha blitt voldtatt.

Kom gjerne med kommentarer.