Om åpenhet

Photo 14.05.13 21 57 00

Åpenhet kan være vanskelig.

Når jeg både har truffet og hatt samtaler med mennesker som har opplevd voldtekt og overgrep, fortelles det stadighet om vanskeligheter med instanser som er der for å hjelpe oss å fungere igjen. Det kan være alt fra saksbehandlere hos NAV, politi, arbeidsgivere og fastleger. Har man båret på en hemmelighet i mange år eller rett og slett synes det er for personlig og intimt å snakke om, kan det være lurt å åpne seg for noen man har nært først og fremst.

For min del, slet jeg med å dele alt hos fastlegen og hun forstod nok ikke alvorlighetsgraden av problemene mine. Om du skal ta det et steg videre fra å snakke med venner, kan det å snakke med noen på Dixi-Ressurssenter for voldtatte være godt. Det også kanskje lettere å åpne seg der, fordi der er det personer med kompetanse og selvopplevde historier å snakke med. I NAV systemet har jeg hele tiden vært åpen, å føler at åpenheten min har vært avgjørende for behandlingen min i det systemet. Hører ofte fra andre utsatte at de føler de blir presset til situasjoner som kan forverre helsen deres. Da kan det være avgjørende å fortelle de hvilken plager man har, og hvilken opplevelser man har gjennomgått. Min erfaring er at saksbehandler får mer grunnlag for hvordan man opplever arbeidslivet, og møte mennesker i tiden etter voldtekt, om de vet du er utsatt og ikke «bare» har en psykisk lidelse på papiret.

Man kan desverre ikke garantere for at alle møter åpenheten din med velvilje, raushet eller medmenneskelighet, men da har iallefall du prøvd. Husk at ikke alle har taushetsplikt også. Saksbehandler hos NAV, terapeuter og fastlegen din har det. Men desverre ikke alle innenfor arbeidslivet som behandler slikt på riktig måte. Om du ikke ønsker å være åpen er jo dette helt greit også. Det er kun du som setter begrensningene for ditt liv.

Photo 14.05.13 13 03 10

Ufrivillighet til frivillighet

Brygger_5802

Det er mye som skjer om dagen og dermed hatt liten tid til å skrive. Har engasjert meg litt i lokal politikken, men viktigst av alt har jeg startet litt på egenhånd med jobben med å styrke overgrepsutsattes rettigheter. Har skrevet et brev til Justisministeren, men ikke fått noe svar på henvendelsen. Jeg er også iferd med å prøve å skape meg et nettverk av folk som vil jobbe med det samme. Nå først og fremst nå har jeg snakket mest med politikere. Noen har meldt sin interesse for dette arbeidet, men kunne ønske meg at fler tok kontakt.

Det kan også være aktuelt å være med å få på beina en Landsforening for utsatte. Trondheim er et aktuelt område for en forening, eventuelt et resurssenter. Det er viktigheten av å gi alle like rettigheter og det å gi folk muligheten til å søke hjelp, som driver meg. Jeg ønsker minst av alt at mennesker skal lide lenge, for noe en annen person har påført dem.
Det er ikke jeg som skal drifte noe slikt, på grunn av psyken og situasjonen min. Men hjelper gjerne til med det jeg kan. Dette blir kun på frivillighet.
I Trondheim finnes det allerede et tilbud, men dette er i ferd med å legges ned fordi man mangler folk til styr og stell. Jeg har også fått tilbakemelding fra en annen organisasjon, som ønsker å starte arbeid med utsatte i andre byer.

Dette høres veldig spennende ut å kunne hjelpe til med, siden jeg har så mange ideer. Ta kontakt dersom du også ønsker å jobbe med utsattes rettigheter.

Valgkamp, overgrep og voldtekt

Photo 22.04.13 12 08 39

Regjeringen har tatt sitt ansvar å utarbeidet «Handlingsplan mot voldtekt». Handlingsplanen kan du lese her. Om denne handlingsplanen er komplett eller inneholder mange mangler, kan diskuteres. De siste to årene har vi i Oslo området og i Bodø opplevd et økende antall overfallsvoldtekter, dette skapte fokuset på voldtekt på nasjonalt plan. Der er imidlertid ikke Overfallsvoldtekter som er det som er overrepresentert i voldtektstatistikken. Voldtekt utføres oftest i hjemmet, og av kjent gjerningsperson. Det jeg ikke skjønner da, er at det kan se ut til at fokuset er allerede mistet hos de største partiene. Det kan se ut til at etter valget er ikke dette et område noen har tenkt å fokusere på. I Arbeidsprogrammene til de største partiene kan man lese dette om voldtekt og overgrep. Det er valgkamp, og man tenker sannsynligvis på å fremme populistiske saker.

980x

Senter Partiet: Nevner ikke voldtekt et eneste sted.

Sosialistisk venstreparti:

”Vold, overgrep og seksuell trakassering

Menns vold mot kvinner er et brudd på kvinners menneskerettigheter og hindrer likestilling. Et liv uten krenkelser og vold er grunnleggende for frihet, livskvalitet og helse. Undersøkelser i Norge viser stort omfang av vold og overgrep, særlig mot jenter og kvinner. Tabuer bidrar til at vold og overgrep kan fortsette i det skjulte.

De fleste voldtekter begås av en offeret kjenner, enten partner eller tidligere partner, en venn eller bekjent. De fleste som utsettes for voldtekt er kvinner, men også menn utsettes. Kunnskapen om at man kan bli utsatt for seksuelle overgrep og voldtekter begrenser jenters og kvinners bevegelsesfrihet og trygghet. Vold og overgrep mot menn og gutter er tabubelagt, samfunnet har et ansvar for å gi oppmerksomhet og tilbud til utsatte gutter. Mørketallene er store og det er svært få fellende dommer i saker som når rettsapparatet.

Arbeiderpartiet:

få opp straffenivået for grov vold, sedelighetsforbrytelser, voldtekt og drap.

Gi bedre oppfølging til ofre for alvorlig kriminalitet ved å etablere flere rådgivningskontorer for kriminalitetsofre. Åpningstiden må utvides.

Utvide tilbudet ved støttetelefonen for kriminalitetsofre.

Styrke rettssikkerheten for ofre for voldtekt og kjønnslemlestelse og utvide retten til bistandsadvokat.

Sørge for tilgjengelig voldtekts- og voldsmottak over hele landet, og heve kompetansen ved disse mottakene.

Gi bedre oppfølging av voldtektsofre med kostnadsfri oppfølging av psykolog/psykiater ut over akuttfasen etter voldtekt

Gi bedre beskyttelse av volds- og trusselutsatte gjennom bruk av omvendt voldsalarm, mobil voldsalarm og besøksforbud.

Bygge opp et bedre tilbud til barn som har vært utsatt for overgrep gjennom etablering av Barnehus over hele landet.”

Frp:

”Voldtekt og seksuelle overgrep

Dette er noen av de groveste kriminelle handlinger, og vi vil ha strengere straffer og økt satsing på oppklaring. I tillegg vil vi opprette et eget offer- og pårørendeombud. ”

Høyre:

”sikre et straffenivå som i større grad reflekterer alvoret knyttet til den enkelte kriminelle handling. Alvorlige forbrytelser som drap, vold, voldtekt, overgrep, menneskehandel og terror skal straffes strengt, og strafferammene for slike forbrytelser bør utnyttes i større grad. Høyre ønsker en vurdering av hevet maksimumsstraff for forbrytelser mot menneskeheten, grove terroranslag og massedrap.

Vurdere foreldelsesfristen i alvorlige sedelighetssaker og drapssaker av hensyn til offeret og depårørende.”

Rødt:

”Bare en liten del av vold og voldtektssaker mot kvinner blir anmeldt. Blant de sakene som blir anmeldt, er henleggelsesprosenten høy, og bare 10 prosent blir domfelte. Politiet og rettsvesenet trenger å øke kompetansen på, og kunnskap om, vold mot kvinner. Rettssikkerheten til kvinner og barn i volds- og overgrepssaker er for dårlig.”

Rødt arbeider for:

Tilgang til voldsalarmer som virker, og effektive besøksforbud.

At voldsutøvere, ikke voldsutsatte, skal forlate hjemmet.

Å bekjempe maktforhold mellom kjønnene og andre maktstrukturer som muliggjør seksualisert undertrykking.

At overgrepsmottak skal være en lovpålagt oppgave for kommunene.

Full statlig finansiering av krisesentrene.

At «Alternativ til vold» bygges ut over hele landet.

At utlendingsloven håndheves slik at kjønnsbasert forfølgelse gir rett til asyl.

At mediene ikke omtaler overgrep som sex.”

erna

Det er ifølge Regjeringen, mellom 8000 og 16000 som blir, eller blir forsøkt voldtatt i Norge hvert eneste år. Det er med andre ord mellom 40 000 og 80 000 som er direkte berørt på en eller annen måte av voldtekt i Norge,hvert eneste år. Det virker på meg som politikerene sier at de ønsker å gjøre noe, men at de gjør lite for å handle. Jeg skulle ønske det var fler av partiene som jobbet mot like rettigheter for alle voldtatte, uavhengig av kjønn, alder og når overgrepet har funnet sted. På grunnlag av hva vi vet om fortrengelse og sen anmeldelse og hvilken hjelp det er for voldtatte å flytte skylden ved voldtekt, burde flere enn Høyre ønske å jobbe for en lovendring.