Tall knusing

 Photo 26.02.14 16 21 31

Onsdag 26.02.14 var preget av seminar om vold i nære relasjoner (Holdt av regjeringspartiene + Krf og V), og den nye omfangsundersøkelsen om voldtekt. Har nå fått noen dager på meg til å se litt på tallene og tenkte jeg ville kommentere undersøkelsen litt.

Tidligere har vi få nasjonale undersøkelser, og de vi har begynner å bli gamle. Den siste er gjort i Mai 2005,(NIBR Rapport 2005-3). Den sier at menn som har opplevd voldtekt ligger mellom 1 og 4%, undersøkelsen er også noe snever i datasamling siden den handler om voldtekt i parforhold.

I følge undersøkelsen som kom igår (NKVTS-2014) sier denne at gutter og menn som har opplevd voldtekt i løpet av livet, utgjør 1,1 % og 9,7% av jentene har opplevd det samme. 1 av 3 sa de aldri har snakket med noen om overgrepet og ifølge undersøkelsen er det første gang de sier noe om det til telefonintervjueren.

Tallene er ganske uendret for jentene fra de tidligere undersøkelser og man antar at ingen av den tidligere regjeringens tiltak mot voldtekt, har hjulpet. Når det kommer til guttene har vi veldig forskjellige ressultater i de ulike nasjonaleundersøkelsene. Alt fra 1-16% i variasjon, avhengig av hvem man har spurt og hvordan man har stilt spørsmålene. Den nye nasjonale undersøkelsen inneholder heller ingen tall om sovevoldtekter (Der man opplever voldtekt i bevistløs tilstand eller sovende)

Gjennomsnittet gir oss et tall rundt 9% for gutter og menn som har opplevd voldtekt. Jeg er overbevist om at tallet fra denne undersøkelsen ikke er reelle. Jeg vil tro det virkelige tallet ligger rundt 9 – 10 % eller høyere.

Man kan tenke seg feks at i enkelte miljøer er det større ”aksept” for tilfeldig sex, og kanskje mer press på det å ha sex ofte, eller så tidlig som mulig. Dette kan føre til at man blir med på sex man i ugangspunktet ikke ville være med på, og angrer i ettertid. Overgrepet som dette vil aldri bli anmeldt. Jeg tror at det også er en god del underrapportering av festrelaterte voldtekter i homomiljøet, og voldtekt blandt gutteprostituerte. Og at sovevoldtekt er en stor andel av disse.

Det blir nok mest synsing fra min side, siden hverken jeg eller andre vet hvor stort dette #mørketallet er.

På samme tid kom Sverige ut med sin omfangsundersøkelse og guttene som har blitt rammet er også der 1%. Men der var voldtektsforsøk tatt med i deres statistikk. Altså i følge statistikken, kan det se ut som at Norge ligger høyere i antall voldtekter.

Photo 26.02.14 14 04 54

Jeg stiller meg meget kritisk til metoden som er brukt for å få inn tallmatriellet. At noen skal dele sine innerste tabubelagte tanker med en telefonintervjuer, kan gjøre at man vegrer seg for det. Se for deg at man intervjues om dette i en hektisk hverdag, med barn og kone rundt seg i hjemmet. Tror du da en mann ville lagt ut om at han var blitt voldtatt tidligere i livet?

Det er nok flere faktorer, og mye mer som står på spill for en mann, som skal komme ut med historien sin. Mandigheten, maskuliniteten kan få en knekk, samt at faren for at venner og nære skal se på deg som homofil eller en svak mann, er ting som kan spille inn hos utsatte heterofile menn og gutter. Normene, stigmstiseringen, den offentlige mobbingen i kommentarfeltene, og den fortsatt offentlige usynligjøringen av utsatte menn som et problem, kan være andre faktorer som spiller inn på om man ønsker å komme ut med historien sin. Dette gjelder nok både om overgriper er kvinne eller mann. Men tror nok også at hetrofile menn, nok vil ha ekstra belastning om overgriper er mann.

Problemene og senvirkningene er de samme om man er kvinne, eller mann som har opplevd voldtekt. Det er derfor satsningen fremover vær være på behandling og ivaretagelse av utsatte. Det viser seg i omfangsundersøkelsen at skam og skyldfølelse fremdeles er den faktoren som gjør det vanskelig å snakke om det. Jeg ønsket å tro at åpenheten og det at vi snakker mer om voldtekt i det offentlige ville hjelpe til at tabuet nærmest var borte. Det formidles bla. veldig mye at det ikke er den utsattes skyld. Men i følge undersøkelsen virker det som det har blitt værre.

På seminaret om vold i nære relasjoner, startet det med en samtale mellom partilederne Erna Solberg, Siv Jensen, Trine Skei Grande og Dagrunn Eriksen. Der samtalen gikk på hvordan de og samfunnet kan bidra til å fjerne tabuene rundt temaet, og også om vold i nære relasjoner er et kvinne problem eller et samfunnsproblem. De konkluderte med at dette ikke bare er et kvinne anliggende. Vold i nære relasjoner er også seksualisert vold, partner voldtekt og seksuelle overgrep mot barn. Som altså rammer begge kjønn. Viktig poeng.

Videre var fokuset i seminaret,et møte med overlevende og offer for et drapsforsøk, og selvsagt tallene.

Erna Solberg sa bla om tallene i omfangsundersøkelsen til Dagbladet; «– Det er bare en mar­gi­nal, liten andel av over­gre­pe­ne som hav­ner i ret­ten. Det store mørke­tal­let på voldtek­ter skjer of­test i nære re­la­sjo­ner, noe som ofte er vans­ke­lig å etterfors­ke»

Jeg var veldig fornøyd med hvordan de la frem problematikken, og til forslagene til tiltak for å få ned tallene. Flotte innlegg fra krisesentrene og en historie fra virkeligheten.

Yngvild Grøvdal (NKVTS), holdt derimot et foredrag som dro oss tilbake til 1974 igjen… Hun snakket om vold i nære relasjoner som noe som rammer kvinner og utføres av menn. I mine øyne en kritikkverdig opptreden, etterfulgt av et inlegg fra Alternativ til vold som også fokuserte på at det er mennene som er svinene.

Alt i alt et fint seminar og godt og se at det er så mange engasjerte mennesker der ute. Gleder meg til å se resultater av arbeidet som skal settesigang, både av organsisasjoner og regjeringspartiene.

Omfangsundersøkelser

Jeg har tidligere skrevet om hvilken nasjonale undersøkelser som er gjort I Norge, som omhandler vold, overgrep og voldtekt. I Psykologtidsskriftet,Utgave 10-2012 står dette:

» I Norge er det gjort få forekomststudier i den generelle befolkningen. Av de som foreligger, har flere vært avgrenset til å undersøke forekomsten innenfor spesifikke geografiske områder, for eksempel Oslo (Pape & Stefansen, 2004; Pedersen & Aas, 1995) eller Akershus og Buskerud (Hjemmen, et al., 2002). Forekomsttallene i disse studiene har variert fra 6 % til 17 % for kvinner, og fra 1 % til 4 % for menn. Andre studier har vært avgrenset til spesifikke grupper, som for eksempel studenter (Schei, Muus, & Bendixen, 1994), elever i videregående skole (Dahle, Dalen, Meland, & Breidablik, 2010; Pedersen & Aas, 1995), og 10.klassinger (Schou, Dyb, & Graff-Iversen 2007). Disse studiene har rapportert en forekomst på mellom 4 % og 22 % for jenter/kvinner, og mellom <1 % og 4 % for gutter/menn. Schou, Dyb og Graff-Iversen (2007)»

Jeg har tidligere også presentert denne tabellen, Den gir oss et overblikk over de viktigste undersøkelsene gjort nasjonalt, å forteller oss gjennomsnitt på hvor mange som har oppgitt å ha opplevd overgrep, og gjennomsnittet av alle undersøkelsene basert på kjønn. Den siste undersøkelsen ble gjort i 1995. Så en ny nasjonal undersøkelse er etterlengtet.statistikk

I morgen kommer både Norge og sverige med nytt materiale om vold og voldtekt. Norge slipper sin første nasjonale omfangsundersøkelse om voldtekt og overgrep på veldig lenge. Dette er noe vi trenger, også for å få frem omfanget av hvor mange gutter og menn som rammes. I Sverige på samme tid slipper de sin undersøkelse, der det er spurt 10 000 kvinner og 10 000 menn fra 18- 74 år, om deres erfaringer med vold og seksualisert vold, i barndomen, ungdommen og voksne liv. Og hvordan deres helse er idag. Jeg kommer tilbake til disse rapportene de neste dagene.

I dag, skal jeg også være tilstede på seminar om vold i nære relasjoner, arrangert av regjeringspartiene, H,Frp, men også med V og Krf og andre aktuelle foredragsholdere. Gleder meg til å høre hvilken tanker de har om hva som gjøres rundt dette fremover. Vil også skrive mer om dette seminaret.

erna

Uken blir hektisk og innholdsrik, jeg skal også være med på fotoshoot med Dixi ressursenter på Torsdag og Brukerstyrteaktiviteter på Fredagen, så tilbake til skolebøkene over helgen.

Valgkamp, overgrep og voldtekt

Photo 22.04.13 12 08 39

Regjeringen har tatt sitt ansvar å utarbeidet «Handlingsplan mot voldtekt». Handlingsplanen kan du lese her. Om denne handlingsplanen er komplett eller inneholder mange mangler, kan diskuteres. De siste to årene har vi i Oslo området og i Bodø opplevd et økende antall overfallsvoldtekter, dette skapte fokuset på voldtekt på nasjonalt plan. Der er imidlertid ikke Overfallsvoldtekter som er det som er overrepresentert i voldtektstatistikken. Voldtekt utføres oftest i hjemmet, og av kjent gjerningsperson. Det jeg ikke skjønner da, er at det kan se ut til at fokuset er allerede mistet hos de største partiene. Det kan se ut til at etter valget er ikke dette et område noen har tenkt å fokusere på. I Arbeidsprogrammene til de største partiene kan man lese dette om voldtekt og overgrep. Det er valgkamp, og man tenker sannsynligvis på å fremme populistiske saker.

980x

Senter Partiet: Nevner ikke voldtekt et eneste sted.

Sosialistisk venstreparti:

”Vold, overgrep og seksuell trakassering

Menns vold mot kvinner er et brudd på kvinners menneskerettigheter og hindrer likestilling. Et liv uten krenkelser og vold er grunnleggende for frihet, livskvalitet og helse. Undersøkelser i Norge viser stort omfang av vold og overgrep, særlig mot jenter og kvinner. Tabuer bidrar til at vold og overgrep kan fortsette i det skjulte.

De fleste voldtekter begås av en offeret kjenner, enten partner eller tidligere partner, en venn eller bekjent. De fleste som utsettes for voldtekt er kvinner, men også menn utsettes. Kunnskapen om at man kan bli utsatt for seksuelle overgrep og voldtekter begrenser jenters og kvinners bevegelsesfrihet og trygghet. Vold og overgrep mot menn og gutter er tabubelagt, samfunnet har et ansvar for å gi oppmerksomhet og tilbud til utsatte gutter. Mørketallene er store og det er svært få fellende dommer i saker som når rettsapparatet.

Arbeiderpartiet:

få opp straffenivået for grov vold, sedelighetsforbrytelser, voldtekt og drap.

Gi bedre oppfølging til ofre for alvorlig kriminalitet ved å etablere flere rådgivningskontorer for kriminalitetsofre. Åpningstiden må utvides.

Utvide tilbudet ved støttetelefonen for kriminalitetsofre.

Styrke rettssikkerheten for ofre for voldtekt og kjønnslemlestelse og utvide retten til bistandsadvokat.

Sørge for tilgjengelig voldtekts- og voldsmottak over hele landet, og heve kompetansen ved disse mottakene.

Gi bedre oppfølging av voldtektsofre med kostnadsfri oppfølging av psykolog/psykiater ut over akuttfasen etter voldtekt

Gi bedre beskyttelse av volds- og trusselutsatte gjennom bruk av omvendt voldsalarm, mobil voldsalarm og besøksforbud.

Bygge opp et bedre tilbud til barn som har vært utsatt for overgrep gjennom etablering av Barnehus over hele landet.”

Frp:

”Voldtekt og seksuelle overgrep

Dette er noen av de groveste kriminelle handlinger, og vi vil ha strengere straffer og økt satsing på oppklaring. I tillegg vil vi opprette et eget offer- og pårørendeombud. ”

Høyre:

”sikre et straffenivå som i større grad reflekterer alvoret knyttet til den enkelte kriminelle handling. Alvorlige forbrytelser som drap, vold, voldtekt, overgrep, menneskehandel og terror skal straffes strengt, og strafferammene for slike forbrytelser bør utnyttes i større grad. Høyre ønsker en vurdering av hevet maksimumsstraff for forbrytelser mot menneskeheten, grove terroranslag og massedrap.

Vurdere foreldelsesfristen i alvorlige sedelighetssaker og drapssaker av hensyn til offeret og depårørende.”

Rødt:

”Bare en liten del av vold og voldtektssaker mot kvinner blir anmeldt. Blant de sakene som blir anmeldt, er henleggelsesprosenten høy, og bare 10 prosent blir domfelte. Politiet og rettsvesenet trenger å øke kompetansen på, og kunnskap om, vold mot kvinner. Rettssikkerheten til kvinner og barn i volds- og overgrepssaker er for dårlig.”

Rødt arbeider for:

Tilgang til voldsalarmer som virker, og effektive besøksforbud.

At voldsutøvere, ikke voldsutsatte, skal forlate hjemmet.

Å bekjempe maktforhold mellom kjønnene og andre maktstrukturer som muliggjør seksualisert undertrykking.

At overgrepsmottak skal være en lovpålagt oppgave for kommunene.

Full statlig finansiering av krisesentrene.

At «Alternativ til vold» bygges ut over hele landet.

At utlendingsloven håndheves slik at kjønnsbasert forfølgelse gir rett til asyl.

At mediene ikke omtaler overgrep som sex.”

erna

Det er ifølge Regjeringen, mellom 8000 og 16000 som blir, eller blir forsøkt voldtatt i Norge hvert eneste år. Det er med andre ord mellom 40 000 og 80 000 som er direkte berørt på en eller annen måte av voldtekt i Norge,hvert eneste år. Det virker på meg som politikerene sier at de ønsker å gjøre noe, men at de gjør lite for å handle. Jeg skulle ønske det var fler av partiene som jobbet mot like rettigheter for alle voldtatte, uavhengig av kjønn, alder og når overgrepet har funnet sted. På grunnlag av hva vi vet om fortrengelse og sen anmeldelse og hvilken hjelp det er for voldtatte å flytte skylden ved voldtekt, burde flere enn Høyre ønske å jobbe for en lovendring.